česky english
Úvod Akce Historie společnosti Historie produktu Internetový obchod Certifikace Historická sbírka Kontakty

 

Obchodní podmínky a reklamační řád


Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.schubert-crystal.com provozovaném firmou Ing.Jaromír Schubert - JaS (dále jen „Prodejce“). VOP upravují vztahy mezi zákazníkem a prodejcem v oblasti prodeje skla.

Zákazník vytvořením objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, a že s nimi souhlasí.

I. základní ustanovení

Prodejce

Prodejcem je Ing.Jaromír Schubert – JaS, sídlo Mírové nám. 408/3, Jablonec nad Nisou, 466 01, IČO: 104 209 32, DIČ: CZ500614066, e-mail:schubert.glass@gmail.com

Zákazník

Zákazník při zahájení obchodního vztahu předává Prodejci pouze své kontaktní údaje, nutné pro plynulé vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodejce se zákazníkem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.

 

II.Zpracování objednávky


1) O registraci

Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v internetovém obchodu www.schubert-crystal.com firmy Ing.Jaromír Schubert - JaS a nebudou poskytnuta třetím osobám ani jinak zneužita.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, došlo k přečerpání skladových zásob nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, bude kupující neprodleně informován o dalším termínu dodání.

 

3. Storno objednávky ze strany zákazníka

Zákazník má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku.

Zboží je zákazník povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, na adresu Ing.Jaromír Schubert – JaS, Mírové náměstí 3, Jablonec nad Nisou, 466 01. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může Prodejce vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 415 a násl., popř. § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou zákazníkovi vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy zákazníkem, a to bankovním převodem.

Zákazníkovi může být vrácena jen již dříve zaplacená částka snížená o všechny náklady, které Prodejci vznikly se zajištěním přepravy na adresu Zákazníka a zpět.

 

4. Storno objednávky ze strany provozovatele e-shopu

Provozovatel e-shopu má právo odstoupit od smlouvy do okamžiku odeslání zásilky, a to kvůli nedostupnosti zboží či výrazné změny jeho ceny. V takovém případě je však povinen zákazníka kontaktovat a dohodnout se na dalším postupu v řešení problému.

 

III. Dodací a platební podmínky

Objednané zboží bude zasláno prostřednictvím zvoleného dopravce na uvedené jméno a adresu zákazníka. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se Prodejce je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky. Výjimečně se může stát, že některý sortiment nebudeme moci v uvedené lhůtě odeslat. V tomto případě Vás budeme kontaktovat s nejbližším možným termínem.

 

1.    Způsob dodání zboží

Zboží se doručuje dle způsobu, který si zvolil zákazník v internetové objednávce, způsoby doručení jsou:

doručení Českou poštou (je možné doručit zboží, které svou váhou nepřekročí 30 kg,služba křehké zboží je možná pouze u balíků do 10 kg. )

doručení přepravcem DPD

 

2.    Způsob platby za zboží

Před odesláním závazné objednávky si zvolíte způsob platby:

  • platba předem (platba převodem na účet provozovatele e-shopu, variabilní symbol je číslo objednávky a je uveden v potvrzujícím e-mailu společně s dalšími údaji pro platbu)

 Ceny za dopravu se řídí ceníkem České pošty či ceníkem kurýrní služby PPL platného v den odeslání zboží a účtuje se kupujícímu.

Pozn.: DPH je zahrnuto ve všech objednávkách v rámci Evropské unie. V rámci zemí mimo Evropskou unii prodejce refunduje DPH, zákazník je však zodpovědný za všechny ostatní poplatky, clo, daně a místní poplatky.

Dodání zboží osobě, která je registrovaná k DPH v jiném členském státě EU - prodávající dodává zboží za ceny bez DPH.

Dodání zboží osobě, která není registrovaná k DPH v jiném členském státě EU - prodávající dodává zboží za ceny včetně DPH.

Dodání zboží do třetích zemí - prodávající dodává zboží za ceny bez DPH.

 

IV. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodejce a platnými právními předpisy České republiky. Jako záruční list slouží nákupní doklad (faktura).

V. Balení výrobků

Výrobky jsou probaleny bublinami.

VI. Ručně vyráběné výrobky

Vzhledem k ručnímu charakteru výroby můžete u výrobků objevit drobné odchylky v rozměrech, barvách či síle skla. Musíte brát na vědomí, že ručně vyráběné sklo se řídí heslem, že každý kus je originál.

VII. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
Při prodeji zboží shromažďuje firma Ing.Jaromír Schubert – JaS pouze kontaktní údaje, konkrétně celé jméno, adresu, telefonní čísla a emailové adresy, za účelem odeslání zboží a komunikace se zákazníky. Kupující souhlasí s tím, že tyto údaje mohou být použity prodávajícím k výše uvedenému účelu až do odvolání tohoto souhlasu. Tyto údaje nejsou poskytovány třetím stranám vyjma dopravců. O změnu osobních údajů, nebo jejich vymazání lze požádat osobně, telefonicky nebo emailem.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.12.2017

 

Reklamační řád

Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Prodejce a právním řádem platným v České republice.

Preambule

Reklamační řád upřesňuje postup zákazníka a společnosti Ing.Jaromír Schubert – JaS (dále jen „Prodejce“) v případě, že přes veškeré úsilí Prodejce o zachování nejvyšší kvality nabízeného zboží a služeb vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k reklamaci.

 

Reklamace a záruční podmínky

Záruční lhůta, která činí u spotřebního zboží 24 měsíců, začíná běžet převzetím zboží.

Zboží poškozené přepravou - Česká pošta.

Je nutné reklamovat do 2 dnů od převzetí zásilky u přepravce. Zákazník zásilku reklamuje na příslušné pobočce České pošty, která zásilku doručila. Zákazník může reklamaci uplatnit na doručitele nebo odesílatele. V případě uplatnění reklamace na odesílatele může být po oznámení reklamace obratem zasláno náhradní zboží. Reklamační email je nutné podložit fotodokumentací poškozeného zboží a reklamačním protokolem. V případě, že je balík zjevně poškozen při předávání, má zákazník povinnost uplatnit reklamaci přímo u přepravce při předání zásilky. V případě oprávněnosti reklamace má kupující právo podle své volby na náhradu novou zásilkou za nezměněných podmínek, nebo poskytnout finanční náhradu do výše kupní ceny reklamovaného zboží (dle dohody se zákazníkem).

 

Zboží poškozené přepravou – DPD

Je nutné reklamovat do 2 dnů od převzetí zásilky u přepravce. V případě, že zásilka vykazuje viditelné stopy poškození, může zákazník odmítnout převzetí zásilky nebo ji převezme s výhradou, která je zaznamenána na žádost příjemce řidičem do předávacího formuláře. Pokud je vnější obal zásilky v pořádku a kupující zjistí poškození dodatečně, běží lhůta na reklamaci přepravy u přepravce 2 dny od převzetí zásilky. V případě oprávněnosti reklamace má kupující následně právo podle své volby na náhradu novou zásilkou za nezměněných podmínek, nebo na poskytnutí finanční náhrady do výše kupní ceny poškozeného zboží.

Zboží vykazující vady

Zákazník má povinnost nejpozději do dvou dnů od převzetí zásilky zboží prohlédnout. Reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím eshopu může  být uplatněna pouze na e-mailu: schubert.glass@gmail.com  neprodleně po jejich objevení popřípadě osobně na adrese Mírové náměstí 3, Jablonec nad Nisou, 466 01 společně s dokladem prokazující koupi zboží. V případě uznání reklamace budou kupujícímu refundovány nezbytné náklady spojené s odesláním zboží. Prodávající refunduje jen náklady ve výši nejnižší možné přepravy. Před odesláním doporučujeme vady konzultovat s prodávajícím na emailu schubert.glass@gmail.com s doložení fotodokumentace. V případě zjevných vad a po vzájemné dohodě prodávajícího a kupujícího může být reklamace vyřízena na dálku bez nutnosti odeslání vadného zboží. 

V případě zasílání výrobku na reklamaci by měl být reklamovaný výrobek čistý a pokud možno v originálním balení, ve kterém bylo zboží prodáno. Uplatnění vad musí být doloženo věrohodným důkazním prostředkem uvedeným v obchodním zákoníku.

Kupující musí předložit seznam reklamovaných výrobků s označením:

a) číslo z potvrzené obchodní zakázky, ze které jsou vadné výrobky reklamovány

b) důvody reklamace.

Maximální lhůta pro vyřízení reklamace vráceného zboží prodávajícím a zaslání písemného vyjádření je 30 kalendářních dní od obdržení písemné reklamace. Nejsou poskytovány záruky při zjevných nebo skrytých vadách, které vznikly nesprávným použitím nebo manipulací se zbožím nebo pokud nebyly dodrženy technické normy a podmínky dané prodávajícím.

 

Reklamační řád nabývá v platnosti a účinnosti dnem 1.12. 2017

Ing.Jaromír Schubert - JaS

 

RegistraceRegistrace
Zapomenuté heslo
Obchodní podmínky

Košík

Nákupní košík je prázdný.


Nákupní košík


© 2010, Ing. Jaromír Schubert, Mírové náměstí 3, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: (+420) 483 312 408, GSM.: (+420) 721 575 806, Fax.: (+420) 483 312 965

ÚVOD | AKCE | HISTORIE SPOLEČNOSTI | HISTORIE PRODUKTU
INTERNETOVÝ OBCHOD | CERTIFIKACE | HISTORICKÁ SBÍRKA | KONTAKTY

Sklárna Crystal Glamour je výrobce a exportér českého ručně foukaného olovnatého křišťálu z tradiční sklářské oblasti Česko-moravské vysočiny. Křišťálové lustry, lampy a svítidla do obýváku.